Logo.jpg
 
 
3.jpg
1007201614331738.jpg
 
header
התכנית הלאומית במשרד הבריאות

התכנית הלאומית למניעת התאבדויות

מדי שנה מתאבדים בישראל בין 400-500 איש ולמעלה מ – 6,000 איש מבצעים ניסיון התאבדות (לנוכח דיווח חסר, נתונים אלו גבוהים בפועל בלמעלה מ- 30%).   כל מקרה התאבדות מותיר אחריו "אדמה חרוכה" בסביבתו הקרובה של אותו אדם, אשר משפיעה על חייהם ורווחתם של אלפי אנשים לאורך שנים.


החלטת ממשלה - התוכנית הלאומית למניעת התאבדות

לאחר מס' שנים של פיתוח ומחקר, ביצוע פיילוט ולימוד מתוכניות מניעת אובדנות בארץ ובעולם,  בדצמבר 2013 עברה, פה אחד, החלטת ממשלה לפיה :

·                    מניעת התאבדות הוכרזה כאינטרס לאומי, שיש להתמודד עמו במהלך משותף של משרדי הממשלה והרשויות, בהובלת משרד הבריאות.

·                    הוחלט כי תופעל  תכנית לאומית למניעת התאבדות במטרה לצמצם את מקרי ההתאבדות, ניסיונות ההתאבדות וסיוע למשפחות אשר יקיריהן התאבדו .

 

מטרות התוכנית הלאומית למניעת התאבדות:

·         איתור יזום של אנשים מכל קבוצות הגיל  המצויים בסכנת התאבדות והפנייתם לאבחון רב מערכתי לקבלת שירותים במטרה למנוע ניסיון התאבדות.

·         שיפור הרצף הטיפולי בין המערכות לאחר ביצוע ניסיון התאבדות במטרה למנוע ניסיון נוסף.

·         יצירת שיח נורמטיבי למניעת התאבדות ושיפור יכולות ההתמודדות של אותם אנשים עם מצוקות ומשברים.


השותפים לתוכנית הלאומית:

משרד הבריאות , משרד החינוך, משרד הרווחה, המשרד לביטחון פנים, המשרד לעלייה וקליטה, המשרד לשוויון חברתי ומשרד הכלכלה וכן גופים רבים נוספים: המרכז לשלטון מקומי, המשטרה, צה"ל, שב"ס, עמותות, אנשי אקדמיה ועוד.

 

אסטרטגיות הפעילות של התוכנית הלאומית למניעת התאבדויות

מסקנות הפיילוט, תכניות מקבילות מהארץ ומהעולם וכן מחקרים בתחום, הראו כי יישומן של מספר אסטרטגיות יוביל להורדת שיעורי ההתאבדות :

·         הסברה  - העלאת המודעות בציבור לתופעה ולדרכים לצמצמה

·         אפידמיולוגיה וטיוב נתונים - הקמת מאגר מידע אמין

·         איתור יזום - פעילות יזומה להעמקת איתור מקרי אובדנות

·         הכשרות - הכשרת "שומרי סף" (דמויות בעלות השפעה על האדם האובדני) וגורמים מקצועיים שונים

·         טיפול ורצף טיפולי באמצעות מתאמים- פעולות להבטחת טיפול והנגשה לשונית ותרבותית

·         קווים חמים  - אפשרות לקבלת עזרה טלפונית ובאינטרנט

·         סיוע למשפחות שיקיריהן התאבדו   

·         הקטנת נגישות לאמצעים קטלניים (כלי נשק, גידור מבנים, תרופות)


הטמעת פעילות התוכנית ברשויות המקומיות

היחידה למניעת אובדנות פועלת להטמעת התוכנית בכל יישובי הארץ. ההטמעה תערך בצורה הדרגתית לאורך השנים הקרובות.  

בתוכנית יקחו חלק מוסדות העיר השונים וארגונים נוספים ביניהם: בתי ספר, לשכות רווחה, תעסוקה, מוקדי קליטת עלייה, ביטוח לאומי, קופ"ח, בי"ח ועוד.

כיום פעילות בתוכנית כ – 40 רשויות מקומיות, בשלבי הטמעה שונים. במהלך 2017 היחידה למניעת אובדנות צפויה להכנס לעשרות יישובים נוספים להטמעת הפעילות.

 

המבנה הארגוני של התוכנית הלאומית

·             וועדת שרים מצומצמת, מטרתה: התווית מדיניות, אישור תכנית העבודה ותהליכי בקרה .

·             וועדת היגוי בין-משרדית מורחבת בראשות משנה למנכ"ל מ. הבריאות, מטרתה: גיבוש תכניות עבודה וקביעת תהליכי עבודה של  משרדי הממשלה והרשויות .

·              מועצה לאומית למניעת התאבדות  בראשות פרופ' גיל זלצמן (מורכבת משותפי התוכנית, אנשי מקצוע,

מחקר ואקדמיה) . מטרתה: גוף רב מקצועי מייעץ לגופי התוכנית.

·              יחידה למניעת אובדנות, משרד הבריאות בראשות מנהלת היחידה, עו"ד שושי הרץ. מטרתה: הפעלה, הובלה, פיתוח ויישום התוכנית. תכלול העבודה מול משרדי הממשלה וכל גורם מעורב. 


מידע נוסף אודות התוכנית הלאומית ונתוני יישובים ניתן למצוא באתר משרד הבריאות בקישורים:

לקריאה נוספת:
 

footer
דף הבית ניוזלטר סרטונים התכנית הלאומית במשרד הבריאות ליצירת קשר bishvil.hahayim@gmail.com פעילות פרלמנטרית תודות
BottomLogo.jpg
 
                                         כל הזכויות שמורות לעמותת בשביל החיים                        האתר הוקם ומתוחזק על ידי פרסומדיה נטגרופ בע"מ